Nové články už tu:

onlineOK logo 400


Ako zodpovedný úradník mesta zavádza poslancov MsZ v prípade závory na Myslenickej ulici

Ako zodpovedný úradník mesta zavádza poslancov MsZ v prípade závory na Myslenickej ulici

CSO - Cestný správny orgán 

Odpoveď pána Záchenského poslancovi MsZ
... nie je pravda, že sa naše oddelenie danej téme nevenuje. Na rozdiel od osôb, ktoré z pozícií rôznych záujmov medializujú danú problematiku, Mesto Pezinok v pozícii CSO musí postupovať v medziach zákona (čo zákon umožňuje) a nie ako záujmové skupiny (čo zákon nezakazuje)

História:
* 80-te roky: výstavba (spevnenie povrchu) komunikácie do a vo vinohradoch z Myslenickej ulice, stavbu realizovalo JRD Myslenice (neskôr JRD Pezinok)
* 1995: vznik VVDP Karpaty,
* 2012: osadenie rampy p. Melknerom bez súhlasu Mesta a ODI
2020: rokovania s ODI, VVDP, MDaV SR
2021:
* 01/2021: VVDP Karpaty oznámilo, že predmetnú komunikáciu neprevzalo do majetku ani do správy
* 02/2021: rokovanie s poslancami a „pamätníkmi“, kto by ešte mohol mať vedomosť o prevzatí komunikácie do majetku po zániku JRD Pezinok
* 03/2021: list na MPaRV SR so žiadosťou, či evidujú nástupnícku organizáciu, ktorá prevzala cestné teleso predmetnej komunikácie do majetku
Ďalší postup:
* Musíme vylúčiť možnosť dvojitého vlastníctva
* Ak bude existovať nástupnícka organizácia – rokovanie o ďalšom postupe
* Ak nebude existovať nástupnícka organizácia – Mesto zaradí komunikáciu do siete miestnych a verejných účelových komunikácií
S pozdravom
ING. JÁN ZÁCHENSKÝ, vedúci odd. výstavby a životného prostredia, Mestský úrad Pezinok

Ďakujem pánovi Záchenskému za takéto zhodnotenie daného stavu, kde sa JASNE UVÁDZA: "2012: osadenie rampy p. Melknerom bez súhlasu Mesta a ODI". Táto jediná veta by mala pokračovať úvodom pána Záchenského: "Mesto Pezinok v pozícii CSO musí postupovať v medziach zákona (čo zákon umožňuje)"

Meno, ktoré sa nevyslovuje

slavo 350"Záujmová skupina", ako ma nazval pán Záchenský sa skladá z jedného človeka, ktorý má meno Slavomír REPKA a ja jediný sa od leta minulého roka snažím, aby mesto konalo v medziach zákona!
Pán Záchenský, ešte raz, Slavomír Repka a nie nejaká "záujmová skupina"! Ďakujem.
Nemám ani m2 vinohradu, ani iného pozemku prístupného z danej cesty, na ktorej je aj podľa vášho vyjadrenia osadená rampa BEZ SÚHLASU MESTA a Okresného dopravného inšpektorátu (Vaše tvrdenie).
Nie som ani poslancom, ale suplujem prácu poslancov.

 Na osvieženie pamäte ponúkam článok, kde je aj video s (odporujúcimi) vyjadreniami vtedy ešte viceprimátora Šípoša a Pána Záchenského a tiež linky na dôležité veci v tomto prípade Správa pre obyvateľov Grinavy, ale aj celého Pezinka. Zahoďte ružové okuliare

Než budete pokračovať odporúčam si prečítať aj tento článok, kde nájdete rozhodnutia a iné veci, aby ste lepšie pochopili o čo tu ide: Keď lož a nekompetentnosť sú pracovnou metódou. Mesto Pezinok reaguje v Pezinčanovi na tlak verejnosti

Čo sa snažím vyriešiť ja

Jedinú vec, ktorú sa ja snažím doviesť do úspešného konca je, ODSTRÁNENIE ZÁVORY, ktorá podľa všetkých získaných vyjadrení nespĺňa zákon. 

  1. Je postavená súkromníkom, ktorý jej vlastníctvo priznal vyjadrením svojho právneho zástupcu. 
  2. Je postavené bez súhlasu mesta Pezinok
  3. Je postavená bez súhlasu Okresného dopravného inšpektorátu
  4. Nespĺňa žiadne bezpečnostné normy platné na Slovensku

Na toto MUSÍ mesto reagovať podľa slov pána Záchenského: " v medziach zákona (čo mu zákon umožňuje)"! 

A zákon hovorí aké kritéria musia byť splnené, aby dopravné zabezpečovacie zariadenie (závora) bolo osadené. Medzi ne patria povolenia mesta, aj ODI, a musia spĺňať bezpečnostné normy.
Ako náhle boli postavené BEZ splnenia týchto podmienok, sú definované ako "čierna stavba" a tu nasleduje postup odstránenia danej stavby/zariadenia. 

Čo vysvetľuje pán Záchenský

Pán Záchenský vysvetľuje, čo všetko mesto okolo toho robí, ale to je vec mimo. Pán Záchenský odvádza pozornosť a problém inde. 

Odstránenie závory nemá nič spoločné s oficiálnym zaradením cesty pod mesto Pezinok. 

Závora je na čierno postavené zariadenie a mesto PEZINOK je povinné konať buď k:

  • jej zlegalizovaniu,
  • alebo odstráneniu!

Musí konať! To mu ukladá zákon.
Keďže vieme, že zlegalizovať sa nedá, lebo neexistuje oficiálny vlastník cesty (čo zase mesto Pezinok dodrbalo - cestný zákon §24e PRECHODNÉ USTANOVENIE, bohužiaľ platné iba do 31.12.2020 - tiež sa o tom dozviete viac vo videu v článku vyššie "ružové okuliare"), tak mesto MUSÍ konať kroky k odstráneniu rampy!

Cestný zákon č. 135/1961 Zb. počítal s tým, že obce majú tisícky ciest, ktoré nie sú vysporiadané a preto v roku 2012 dal do cestného zákona tzv. prechodné ustanovenie (§24e), ktoré dávalo samosprávam 8 rokov na vyriešenie daného stavu.
§ 24e - Prechodné ustanovenia
Pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve štátu a v správe Slovenskej správy ciest alebo ministerstva, vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, samosprávneho kraja alebo obce z dôvodu, že dosiaľ nedošlo k ich majetkovoprávnemu vysporiadaniu a nachádzajú sa pod diaľnicami, cestami alebo miestnymi komunikáciami v užívaní, možno vo verejnom záujme vyvlastniť. Vyvlastňovacie konanie sa začína na návrh príslušného vlastníka diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie podľa § 3d, pričom návrh na vyvlastnenie práv k takýmto pozemkom môže podať najneskôr 31. decembra 2020.

Prečo mesto Pezinok nevyužilo túto možnosť je na diskusiu.
Je jasné už dnes, že nekonanie mesta na základe tohto paragrafu, bude mať v budúcnosti pre obyvateľov jeden veľký finančný náklad v budúcnosti, keď ľudia budú (už oprávnene) žiadať predať, alebo vymeniť takéto sporné pozemky za KOMERČNÉ CENY.

Vlastníctvo pozemku, alebo cesty s procesom odstránenia čiernej stavby nemá nič spoločné.

A preto si myslím, že pán Záchenský úmyselne prekrýva svoje nekonanie vytvorením zástupného problému, ktorý mohol byť odstránený jeho konaním max v dobe, keď ho na to priamo na MsZ upozornil pán Mács (MsZ 13.8.2020).
Upozornil ho, že je možnosť zlegalizovať cestu do konca roka 2020 (§24e cestného zákona, na čo pán Záchenský odpovedal, že si je toho vedomý, vie o tom a počíta s tým. Toto jeho vyjadrenie je aj na videu z MsZ na stránke mesta Pezinok, tak aj stiahnuté v archíve pre prípadné použitie.  
Samozrejme, že na tomto MsZ bol aj pán primátor, aj viceprimátori a aj poslanci za Grinavu.

 Záver

Nemôže mesto Pezinok nechať obyvateľov robiť, čo sa komu zapáči, lebo následkom toho si bude každý robiť čo sa mu zapáči.
Niekto ďalší si bez povolení postaví rampu, niekto žumpu, niekto chatu vo vinohradoch a niekto "silnejší" možno niekoho nakope do prdele...

Nezákonným postupom nedosiahneme zákonnosť, ale vždy iba väčiu nezákonnosť. 

Bohužiaľ bude aj horšie. 

 EDIT / DOPLNENIE
Počas písania (tesne pred ukončením) tohto článku som obdržal ešte vyjadrenie pre poslancov, poslanca Šípoša. Tomu sa povenujem v ďalšom článku, cez víkend. Ďakujem za pochopenie

Slavomír Repka
Pezinok je krásne mesto pre šťastný život

webdesign 
(reklama)
Copyright © Slavomír

Počet návštev od 1.1.2020

Počet návštev článkov
1326717
Pezinský informačný Portál
Free Joomla templates by Ltheme