Nové články už tu:

onlineOK logo 400


Keď lož a nekompetentnosť sú pracovnou metódou. Mesto Pezinok reaguje v Pezinčanovi na tlak verejnosti

Keď lož a nekompetentnosť sú pracovnou metódou. Mesto Pezinok reaguje v Pezinčanovi na tlak verejnosti

Pezinčan s číslom 1/2021 publikoval článok autorky Niny Bednárikovej s názvom Závora na Myslenickej vyvoláva diskusie a otázky. Článok nastolil aj tieto otázky: Kto ju osadil, z akých dôvodov a za akým účelom? Je vôbec zákonná, alebo by sa mala odstrániť?

Dajme si tieto otázky do zoznamu
  • Kto ju osadil?
  • Z akých dôvodov?
  • Za akým účelom?
  • Je vôbec táto závora zákonná?
  • Mala by sa táto závora odstrániť?

A hľadajme v článku odpovede na jednotlivé otázky

Kto osadil závoru?

(Printscreen z článku)
osadenie zavory

Takže v Pezinku máme človeka (vlastníka pozemku), ktorý dbá o naše životné prostredie a ochranu nášho zdravia až tak, že osadil závoru na ceste, ktorá má slúžiť každému.

Nie je náhodou toto kompetenciou štátu, alebo samosprávy?

Viacerí hovoria (a pravdivo), že tá cesta je na pozemku pána Melknera, ale každý by si mal uvedomiť, že pán Melkner má na Liste vlastníctva poznámku (22) "Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti". 

Je tam vyznačených 964 m2 s touto poznámkou a aj preto má svoj plot postavený na hranici cesty, čo znamená, že v čase získania pozemku si bol tohto FAKTU vedomý.

 

(Článok pokračuje pod reklamou)
analyza
(reklama)

Z akých dôvodov?

 To je zaujímavá časť článku. Časť ste si prečítali vyšie a ešte je to doplnené o vyjadrenie právnika, že ľudia nerešpektovali dopravné značenie a privolaní policajti NECHCELI pokutovať vodičov porušujúcich zákaz.

Čo mne v článku chýba je vyjadrenie právnikov mesta Pezinok. Mesto Pezinok sa uspokojilo s právnym vyjadrením druhej strany, pričom je verejne známe, že máme svoj právny odbor a na jednotlivé kauzy si mesto najíma ešte niektorú zo štyroch dohodnutých právnych kancelárii.

Stretli ste sa niekedy s tým, že argumentujete v SVOJ prospech postojom právnika DRUHEJ strany? 

(Článok pokračuje pod reklamou)
analyza
(reklama)

Za akým účelom?

Ak si odmyslím ochranu životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľov ma napadá už iba jeden účel. Odkloniť cyklocestu (už sa stalo - píšem tu Pezinská cyklokoalícia a budúcnosť cyklodopravy v Pezinských vinohradoch) a následne rozšíriť stavebné územie o niekoľko stavebných parciel po odkúpení aj pozemkov, kde pôvodne mala byť umiestnená táto cesta. 

Je nutné upozorniť, že sa veľmi rýchlo míňajú vstupné cesty do Grinavských vinohradov.

 Je vôbec táto závora zákonná?

Nie je!

kubaljak1

O to viac ma prekvapuje vyjadrenie toho istého dopravného inžiniera Mjr. Kubaljaka pre článok, kde sa vyjadruje NIE k osadeniu predmetnej závory, ale k osadeniu dopravného značenia, ktoré NIKTO NIKDY a NIKDE nerozporuje.
To ma veľmi prekvapuje.

 Je tam pasáž, ktorej vôbec NEROZUMIEM a je to úplná lož.

(printscreen z článku)
nie je

Vyberám z územného plánu mesta Pezinok  (TU)

melkner

legenda cesty

DOPLNENIE: Na predmetnej ceste mesto Pezinok spravuje verejné osvetlenie, ktoré je funkčne lepšie, ako v iných, často neosvetlených častiach Pezinka!

 Ešte je v článku vyjadrenie, kde sa "konštatuje", že predmetná cesta "nemá pána", s čím sa dá súhlasiť, ale pravdou je, že na Slovensku je takýchto ciest veľa a preto zákonodarca pri úprave Cestného zákona v roku 2012 na to myslel a do zákona dal PRECHODNÉ ustanovenie: 

§ 24e
Prechodné ustanovenia
"Pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve štátu a v správe Slovenskej správy ciest alebo ministerstva, vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, samosprávneho kraja alebo obce z dôvodu, že dosiaľ nedošlo k ich majetkovoprávnemu vysporiadaniu a nachádzajú sa pod diaľnicami, cestami alebo miestnymi komunikáciami v užívaní, možno vo verejnom záujme vyvlastniť. Vyvlastňovacie konanie sa začína na návrh príslušného vlastníka diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie podľa § 3d, pričom návrh na vyvlastnenie práv k takýmto pozemkom môže podať najneskôr 31. decembra 2020."

Tu máme DVA dôležité dátumy
1. Rok 2012, keď zákonodarca dal do zákona toto ustanovenie a ten istý rok bola UMIESTNENÁ predmetná závora. NÁHODA?
2. 31. december 2020, dokedy platilo prechodné ustanovenie

 V článku sa tiež píše, že samospráva, poslanci a vedenie mesta sa daným problémom zapodievajú už 8 rokov...
Poznáte Gogoľovský smiech cez slzy? Tak tu je opodstatnený.

8 rokov riešiť (mať §24e v cestnom zákone) a NIČ nevyriešiť, je na hodenie ručníka do ringu.

Tu je dobre pripomenúť MsZ, kde (vtedy ešte) viceprimátor Šípoš TVRDÍ, že mesto nevie komu patrí závora a kolega z mesta TVRDÍ, že už oslovili majiteľa... Písal som o tom v tomto článku Správa pre obyvateľov Grinavy, ale aj celého Pezinka. Zahoďte ružové okuliare

Na tomto MsZ navrhoval poslanec Mács zaradiť do programu schôdze jednanie o protiprávne postavenej závore. Pozrite si kto ako hlasoval. (Červené je PROTI zaradeniu do programu)

za zaradenie do programu

 

(Článok pokračuje pod reklamou)
analyza
(reklama)

Dvoma žiadosťami cez 211-ku som sa dozvedel ešte v júni 2019, že na predmetnú závoru neexistuje povolenie mesta odboru dopravy, ani Dopravného Inšpektorátu PZ a dopravný inžinier vyzval mesto (mail hore), citujem:

"...Vás ako príslušný cestný správny orgán, žiadame o začatie vykonávania krokov vedúcich k odstráneniu protiprávneho osadenia uvedeného dopravného zariadenia, nakoľko bez nášho súhlasu, ako príslušného dopravného inšpektorátu, nemohlo dôjsť k legálnemu vydaniu určenia použitia dopravného zariadenia." ...

Na základe tohto vyjadrenia mesto Pezinok požiadalo majiteľa, aby mestu Pezinok doložil (ak má) povolenia na osadenie závory. Pán Melkner prostredníctvom svojho právnika dodal mestu 16 strán vyjadrenia, ale NEPREDLOŽIL povolenia, ktoré mesto Pezinok požadovalo, čím iba pán Melkner potvrdil, že závora je tam protizákonne. 

Na to malo mesto zaslať výzvu na odstránenie závory, ale NEUROBILI NIČ. 

O vyjadrení VVDP nebudem nič písať, lebo užívateľ cesty (myslím VVDP) radšej vyčistí 4 km cesty od Limbachu, aby tam prešiel zberacím strojom namiesto vyčistenia 250m cesty pred pánom Melknerom...
Takto sa dobrý hospodár nestará o zverený majetok, ale to už je na podielnikoch vinárskeho družstva.
Smutné bude, ak v roku 2023 už nebude VVDP.

 Mala by sa predmetná závora odstrániť?

Tá otázka je postavená v článku úplne zle a zbytočne sa autorka článku venovala možno 40% článku práve tejto otázke.

Jednoznačne TÁTO ZÁVORA sa MUSÍ odstrániť!

Prečo? 

Pre jeden jediný dôvod. Je osadená protizákonným spôsobom a vo verejnom záujme je, aby všetky veci a rozhodnutia boli VŽDY v zmysle zákona.
Všeto ostatné musí ísť bokom a neprihliada sa na to. Ak predmetná závora nemá povolenia (a to už vieme, že nemá), MUSÍ byť odstránená.

Ak bude odstránená, môže mesto začať stavebné konanie na prípadné opakované osadenie technického zariadenia, ktoré bude spĺňať zákonné povoľovacie parametre, tak aj bezpečnostné prvky, ktoré musí takéto zariadenie spĺňať

V poslednom článku (Pezinská cyklokoalícia a budúcnosť cyklodopravy v Pezinských vinohradoch) som napísla toto:

Nevyriešený NELEGÁLNY STAV dáva "vychcálkom" na vedomie, že si môžu niečo risknúť a postaviť na čierno, lebo neriešením starej veci vzniká precedens....

 

PS: Pre Grinavanov a znalcov Grinavských vinohradov mám otázky.

  • Viete koľko vstupov do vinohradov ste mali v roku 1990 a koľko máte teraz?
  • Súhlasíte s tým, aby sa vo vinohradoch tvorili "nové" cesty, ktoré nemajú tradíciu v minulosti?
  • Predpokladáte, že keď sa začne výstavba na konci Štúrovej (pri potoku), kde sa už pozemky vyčistili od viniča, tak prídete o ďalší minimálne jeden vstup do vinohradov?

PS: Pre mesto Pezinok. Nekecajte už o rozvoji turizmu a cestovného ruchu, keď svojim nekonaním idete práve proti tomu. (Záver článku v Pezinčanovi)

PS: Pre ľudí, ktorí rozmýšľajú 
Cyklocestu už presunuli (článok tu), takže časť cesty vyhrali. Človek, ktorý si ctí zákon, ak nájde ceduľu "Súkromný pozemok", tak tam nevstúpi a presne taká ceduľa je na závore.
Okrem toho, obyvatelia, turisti (GDPR mesta Pezinok), všimol si niekto z vás, že na ceste od závory smerom hore vás sleduje min. 6 výkonných kamier so záznamom
Kamery, ktoré sledujú nie dvor, ale priestor pre verejnosť!!!

kamery tomas melkner

Kedy už pochopíte, že sa ozvať musíte a za svoje práva je nutné bojovať!

 


Často mi píšete, že IBA kritizujem a nenavrhujem riešenie, tak tu máte jediné možné a zákonné riešene.

 

RIEŠENIE

Krok č. 1 - Vyzvať (okamžite, bez odkladu) majiteľa závory (Pavol Melkner) k odstráneniu predmetného zariadenia (závory) nakoľko nemá (a nemôže mať) všetky potrebné povolenia, do 7 dní.

Ak neodstraní zariadenie v termíne (do 7 dní), prichádza krok č. 2. - Odstránenie závory na náklady mesta Pezinok a tieto náklady vymáhať od pána Melknera. Máme na to mestskú firmu MPS!

Ak aj naďalej chcú poslanci mesta Pezinok za Grinavu (a obyvatelia) osadiť na predmetnej ceste závoru, je potrebné opýtať sa na to obyvateľov a začať ZÁKONNÝ postup na osadenie novej bezpečnej závory. (Bohužiaľ v dnešnom právnom stave, tam takéto zariadenie nemôže byť osadené)  

 

IDÚ VOĽBY

Slavomír Repka
Pezinok je krásne mesto pre šťastný život

webdesign 
(reklama)
Copyright © Slavomír

Počet návštev od 1.1.2020

Počet návštev článkov
1326716
Pezinský informačný Portál
Free Joomla templates by Ltheme