(reklama)

Nové články už tu:

onlineOK logo 400


Ďalšie obce v Bratislavskom kraji môžu ušetriť na poplatkoch za odpad.

Ďalšie obce v Bratislavskom kraji môžu ušetriť na poplatkoch za odpad.

 Tlačová správa

Transparentnosť a princíp fair play prináša do odpadového hospodárstva nová služba Férové váženie, ktorú samosprávam dodáva spoločnosť KOSIT a.s. Moderné riešenie využívajúce smart technológie umožňuje optimalizovať procesy spojené s odvozom a zneškodnením komunálneho odpadu. Obce vďaka tomu môžu motivovať obyvateľov k zodpovednejšiemu správaniu a v konečnom dôsledku ušetriť prostriedky zo svojho rozpočtu.

 

10. september 2020 – Poplatky za odpad patria k nákladovým položkám všetkých samospráv. Väčšina z nich však doteraz nemala prehľad o tom, koľko odpadu vyprodukujú jednotlivé domácnosti, a tak sa náklady obyvateľom rozrátavali plošne.

Zmenu do zaužívaného systému prináša služba Férové váženie, zahŕňajúca takzvaný množstvový zber komunálneho odpadu, pri ktorom sa monitoruje jeho hmotnosť. Obce vďaka tomuto nástroju získavajú podrobné údaje o produkcii odpadu na svojom území.

Úspora vďaka nižšej produkcii odpadu

CAM10048KKUž samotné zavedenie množstvového zberu motivuje ľudí k zodpovednejšiemu nakladaniu s odpadmi a vyššej miere triedenia. Potvrdzujú to aj dáta z troch obcí na západnom Slovensku, kde pred časom spustili pilotnú prevádzku služby Veľké Leváre, Gajary a Plavecké Podhradie.

„Vo všetkých troch obciach klesol objem vyprodukovaného odpadu, a to v priemere o 20 percent. V prípade najväčšej z nich to znamenalo o takmer 100 ton odpadu menej ako v rovnakom období predchádzajúceho roka,“ uvádza Lucia Šprinc, riaditeľka pre obchod a rozvoj spoločnosti KOSIT a.s. Podľa nej ide o jasný signál, že váženie odpadu môže samosprávam priniesť pozitívny efekt.

Tab.: Množstvo vyprodukovaného odpadu v obciach využívajúcich službu Férové váženie

 

Obec 1
(2 000 – 5 000 obyvateľov)

Obec 2
(2 000 – 5 000 obyvateľov)

Obec 3
(500 – 999 obyvateľov)

Množstvo odpadu pred zavedením Férového váženia

435 ton

320 ton

74 ton

Množstvo odpadu po zavedení Férového váženia

343 ton

273 ton

56 ton

Rozdiel

-21,2 %

-14,7 %

-24,3 %

Nižší objem odpadu znamená pre obce, logicky, úsporu. Klesajú totiž náklady za obe zložky ceny zneškodnenia odpadu – zákonný poplatok aj suma za uloženie na skládku.

Riešenie si pochvaľuje aj starosta Veľkých Levár Richard Nimsch. „Pokles vyprodukovaného množstva odpadu za prvý polrok o takmer 100 ton nás nadmieru prekvapil a zároveň uistil, že sme sa vybrali správnym smerom. Teší nás, že zo zavedeného systému profituje obec i životné prostredie,“ hovorí. Úspora v rozpočte sa aj v prípade ďalších obcí môže rátať v tisíckach eur.

Ako funguje Férové váženie

Moderný nástroj pre odpadové hospodárstvo využíva smart technológie, vďaka čomu prebieha celý proces plne automatizovane – bez nutnosti dodatočného zásahu pracovníka zberovej spoločnosti či obce. Ani obyvateľom nevznikajú žiadne dodatočné povinnosti.

Novinkou je, že na zberných nádobách (kontajneroch) pribudnú unikátne čipy. Na zberovom vozidle je namontované čítacie zariadenie a dynamická váha, ktorá dokáže zvážiť zberové nádoby všetkých bežne používaných veľkostí. Váhy pracujú s presnosťou až 97 – 98 percent, minimálna odchýlka súvisiaca s technickými faktormi je tak nižšia ako povoľuje norma.

Údaje na čipe sa prideľujú konkrétnemu platcovi za odpad. Vzniká tak evidencia počtu nádob v obci a hmotnosti odpadu v každej z nich. Systém umožňuje automatickú identifikáciu nádoby, jej spárovanie s majiteľom a zapísanie váhy odpadu. Pri každom zbere sa zároveň eviduje počet zmanipulovaných nádob.

Vďaka zavedeniu systému získa samospráva presný a adresný prehľad o hmotnosti vyprodukovaného odpadu jednotlivými domácnosťami a tiež o celkovom objeme vyzbieraného odpadu. Údaje sa zhromažďujú v databáze, vďaka výstupom z nej môžu obce flexibilne reagovať na trendy v produkcii odpadu.

„Na základe relevantných dát, ktoré doteraz neboli dostupné, môže každá obec optimalizovať frekvenciu zberu, veľkosť zberných nádob a prípadne v budúcnosti aj spravodlivejšie nastaviť poplatky pre domácnosti,“ približuje Lucia Šprinc.

CAM10029KK

Komplexné riešenie s technológiou aj správou

Spoločnosť KOSIT a.s. v rámci služby Férové váženie zabezpečuje pre obce nákup a inštaláciu čipov, ako aj vytvorenie a správu databázy vrátane pravidelnej evidencie o manipulovaných nádobách.

Investičné náklady na technologické vybavenie vážiaceho vozidla vrátane čítacieho zariadenia znáša zberová spoločnosť. Pre využívanie služby je na strane obce potrebné obstaranie čipov. Samotná služba Férové váženie je následne zahrnutá v cene za odvoz odpadu. „Predpokladom je, že obce v konečnom dôsledku ušetria, pretože dosiahnu zníženie objemu odpadu a navyše majú istotu, že platia len za odpad, ktorý skutočne vyprodukujú,“ uvádza Lucia Šprinc.

Smart riešenie množstvového zberu ponúka KOSIT a.s. pre všetky samosprávy. „Nástroj má veľký potenciál využitia a záleží na konkrétnej obci, ako efektívne s ním dokáže pracovať. Aj my systém naďalej vyvíjame a už teraz pripravujeme nadstavbu na základe skúseností zo zahraničia, aby služba obciam a jej obyvateľom priniesla ďalšie benefity,“ dodala Lucia Šprinc.

webdesign 
(reklama)

Copyright © Slavomír

Pezinský informačný Portál
Free Joomla templates by Ltheme