Nové články už tu:

onlineOK logo 400


Zasadnutie Mestskej rady dňa 04. 02. 2020 a jej (ne)očakávaný výsledok

Zasadnutie Mestskej rady dňa 04. 02. 2020 a jej (ne)očakávaný výsledok

Program zasadania Mestskej rady aj s materiálmi nájdete na webe mesta tu: https://www.pezinok.sk/?yggid=207&id=10087

 

Základné materiály by mali byť tieto:

  1. Návrh zásad odmeňovania poslancov MsZ v Pezinku
  2. Participatívny rozpočet
  3. Návrh VZN č. X/2020 o miestnych daniach
  4. Návrh VZN č. X/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  5. Návrh VZN č. X/2020 o podmienkach dočasného parkovania v meste Pezinok

 

(Článok pokračuje pod reklamou)
analyza
(reklama)


 Pripomeňme si systém a organizáciu práce Mestského úradu

Mesto Pezinok má svoje odborné komisie (rôzne oblasti), ktoré spracujú podnety, potreby a požiadavky obyvateľov a tieto predkladajú Mestskej rade na prerokovanie.

Následne mestská rada po prejednaní, niektoré z týchto podnetov predkladá Mestskému zastupiteľstvu na schválenie.

Komisie nájdete tu: https://egov.pezinok.sk/Default.aspx?NavigationState=162:0:

Mestská rada tu:https://www.pezinok.sk/?yggid=188


Tento systém (pokiaľ funguje správne) je efektívny, pretože sa najlepšie a najrýchlejšie posúvajú potreby a požiadavky obyvateľov smerom ku Mestskému zastupiteľstvu a ich prijímaniu. 

Druhou alternatívou je posúvanie pripravovaných zmien zhora (Mesto, Mestské organizácie a pod) znova daným komisiam k vyjadreniu.
Príklad: Návrh nového VZN o akýchkoľvek poplatkoch by mal prejsť dotknutými komisiami a tiež Komisiou ekonomiky, financií a podnikania a následne ich uznesenie by sa malo postúpiť Mestskej rade, Ktorá ich potom posúva MsZ.  

Z toho plynie, že každý tento stupeň potrebuje určitý čas na prijatie, spracovanie, prediskutovanie a prípadné navrhnutie danej požiadavky, alebo návrhu orgánu vyššie (MR, MSZ) .

Treba si uvedomiť, že členovia komisií to robia v rámci svojich voľnočasových aktivít a zvolať členov trvá určitý čas.


 A sme pri koreni veci

Body programu, ktoré som "vypichol" v úvode sa týkajú daní, poplatkov za odpad, poplatkov za parkovanie, odmien poslancov, participácie rozpočtu, všetko navýsosť dôležité veci týkajúce sa financií mesta. Asi mi dá každy za pravdu.

 

A teraz prejdeme na verejné informačné zdroje mesta, kde sa dozvieme, že ešte ani 22 hodín pred začiatkom zasadania Mestskej rady nie je ešte vytýčený deň, kedy by sa Komisia ekonomiky, financií a podnikania mala predmetnými vecami zaoberať.

 komisie1

 

Záver?

Veľmi smutné konštatovanie, že naďalej sa pracuje bez systému a chaoticky. 

Neviem si dobre predstaviť, ako by dané navrhované veci mali zajtra prejsť (byť schválené) Mestskou radou, ak sa k nim nevyjadrila Komisia ekonomiky, financií a podnikania. 

Samozrejme, že potom sa bude hádzať vina na poslancov, ktorí to odmietnu schváliť bez dostatočného a kvalifikovaného posúdenia orgánov, ktoré si Mesto vytvorilo práve pre túto činnosť.

 

PS: Program zasadní jednotlivých komisií máte tu: https://egov.pezinok.sk/Default.aspx?NavigationState=261:0:

Odporúčam si aj prečítať niektoré zápisnice, prípadne programy jednaní danej komisie. Komisia územného plánovania, výstavby a dopravy - Pozvánka-  bod 3 je zaujímavý, alebo Komisia IT a SMART riešení -Zápisnica - 


 

PS II. Pre súťaživé typy mám jednu otázku. Kto prvý nájde v materiáloch Návrh zásad odmeňovania poslancov MsZ v Pezinku presnú sumu, aká je navrhovaná na odmenu poslancom?

Kto nájde, nech ju napíše v anonymnej diskusii pod článkom. Z tých čo sumu nájdu a napíšu v diskusii vyberiem jedného, ktorý vyhrá HLAVNÝ reklamný banner na jeden mesiac (30 dní).
Podotýkam, musí tam byť platný mail, aby som víťazovi dokázal poslať potvrdenie o výhre!

Slavomír Repka
Pezinok je krásne mesto pre šťastný život

webdesign 
(reklama)
Copyright © Slavomír

Počet návštev od 1.1.2020

Počet návštev článkov
1326756
Pezinský informačný Portál
Free Joomla templates by Ltheme