Rýchle články

Parkovanie v rámci Pezinka, alebo povinnosti užívateľov miestnych komunikácii

Doplnenie a zmeny VZN č. 3/2017 pretavené do VZN č. 7/2020 o verejnom poriadku. Povinnosti a zákazy pri používaní motorových vozidiel v rámci Pezinka. 
Povinnosti užívateľov miestnych komunikácií.

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na základe ustanovení § 4 ods. 3 písm. n), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, sa dňa 25.06.2020 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (d'alej len „VZN") Mesta Pezinok (d'alej aj „Mesto"):

 

Dôležité schválené povinnosti

㤠6
Povinnosti užívateľov miestnych komunikácií
(1) Zakazuje sa:
a) znemožňovať odvoz odpadu zaparkovaním motorového vozidla v bezprostrednej blízkosti kontajnerových stanovíšť,
b) parkovať motorové vozidlá na plochách vyhradených pre zberné nádoby, na detských ihriskách, na športoviskách, na verejnej zeleni, na trávnatých plochách, ktoré sú v správe alebo vlastníctve mesta, mimo miest na tieto účely určených,
c) jazdiť motorovými vozidlami po verejnej zeleni,
d) vykonávat' údržbu, opravu alebo umývanie motorových vozidiel na verejných priestranstvách alebo na verejne prístupných miestach, ktoré sú v správe alebo vlastníctve mesta a vo vodných tokoch a na ich brehoch.

(2) Rovnako sa zakazuje parkovanie a státie v meste na verejných priestranstvách, na verejne prístupných miestach a miestnych komunikáciách v obytných zónach vrátane parkovísk, ktoré sú v správe alebo vlastníctve mesta, vozidlám nasledovných kategórií:
a) nákladné automobily kategórie (N2, N3),
b) autobusy kategória (M2, M3),
c) prípojné vozidlá (02, 03, 04),
d) zvláštne vozidlá podľa § 3 ods. 3 a 5 zákona č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a dopinení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
e) vozidlá všetkých kategórií, ktorých celková dĺžka, resp. dĺžka jazdnej súpravy presahuje 5500 mm,
f) vozidlá kategórie N1, ktorých maximálna výška vozidla presahuje 2000 mm alebo dĺžku vozidla 5500 mm.
(3) Vozidlá uvedené v odseku 2 môžu parkovat' len na vlastných alebo prenajatých pozemkoch ak to nevylučujú ustanovenia iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo v objektoch priemyselnej zóny mesta určenej územným plánom a na miestach na to určených dopravným značením."

Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2020 - na stiahnutie tu

Ďakujeme, že naše články čítate
Redakcia
Kliknutím na e-mail nám môžete poslať správu.
Články autora

(reklama)
Používame cookies
Tento web používá k poskytovaniu služieb cookies. Používaním tohoto webu udeľujete súhlas s využitím cookies.