uctovnictvo
(Reklama)
(reklama)

Nové články už tu:

onlineOK logo 400


Popisný text
Popis

Cudzie chceme, svoje si nedáme. Prečo vlastne poslanci nekonajú v prospech obyvateľov?

User Rating: 0 / 5

A taká pekná dedina by sme mohli byť. Ale to by sme sa museli spoločne starať o verejný prospech a nie prospech jednotlivca. A je jedno, či myslím na primátora, poslancov za Grinavu, alebo inú časť, alebo myslím iba obyvateľov.

Každému je dnes jedno čo a ako vyzerá, pokiaľ sa nejedná o priestor pred jeho záhradkou. 


Grinavské vinohrady majú niekoľko oficiálnych vstupov do vinohradov, kde sú osadené aj dopravné značky:

znacka

Od Limbachu

od limbachu

Z Družstevnej ulice (pri materskej škôlke)

z druzstevnej

 

(Článok pokračuje pod reklamou)
analyza
(reklama)

Zo Štúrovej ulice (pri potoku)

zo sturovej

 A z konca Myslenickej ulice

vstup perex2

O tomto vstupe do vinohradov sa budem ďalej baviť. 

Táto cesta je na pozemku rodiny Melknerovej so zápisom na LV:

22 Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti

 melkner lv foto

1. Na Slovensku nemôže vlastniť cestu súkromná spoločnosť ani osoba, iba mesto, alebo obec, samosprávny kraj, NDS, preto sa na LV píše poznámka 22.

2. Na všetkých vstupoch do vinohradov sú rovnaké značky o ktoré ODI požiadalo mesto a mesto aj vydáva tzv. povolenky na vjazd do vinohradov, tak sa dá tvrdiť, že MESTO PEZINOK je vlastníkom aj tejto cesty.
Síce nemá to zapísané na katastri (čo je veľká chyba mesta, že nevyužilo 8 ročnú lehotu aj napriek upozorneniam mojim, ale aj poslanca Mácsa).

3. Predmetná cesta je v ÚP mesta Pezinok označená ako komunikácia funkčná trieda C.

4. Na predmetnej ceste mesto Pezinok (vy obyvatelia) platí aj verejné osvetlenie.

 melkner

 legenda cesty

 

 HOP! A teraz sa prepneme do pezinského reálu

Mesto Pezinok je tak trocha tajnostkár (no, no, no) až mám pocit, že sa niekde okolo Grinavských jazier ide stavať ďalší jadrový sklad. Ináč si neviem predstaviť dôvod odmietnutia (utajenia) odpovedať na jednoduché otázky podľa 211.

Opýtal som sa mesta cez 211-ku na tieto 4 otázky: 

  • 1. Žiadam Vás o zaslanie každej listiny, zaslanej mestom, alebo doručenej mestu, ktorá programovo a v časovej náväznosti (od marca 2020 do dnešnej doby) preukazuje konanie mesta Pezinok k odstráneniu predmetnej závory.
  • 2. Žiadam Vás o zaslanie Vášho stanoviska, akú aktivitu v predmetnej veci vykonali poslanci za mestskú časť Grinava a aké návrhy mestu predložili, či už písomne, alebo ústne na stretnutiach ohľadom odstránenia závory, prípadne čo ONI osobne navrhujú.
  • 3. Žiadam Vás o informáciu, či si mesto Pezinok uvedomuje, že už IBA do 31.12.2020 bude platiť výnimka §24e (Prechodné ustanovenie) Cestného zákona (Zákon č. 135/1961 Zb.), a či POŽIADA súd podľa tohto paragrafu (§24e) o "zlegalizovanie" tejto cesty pre potreby mesta Pezinok.
    Predmetná cesta je v ÚP mesta Pezinok vedená ako Cestná komunikácia - funkčná trieda C, na ktorej je osadené aj funkčné verejné osvetlenie platené z peňazí obyvateľov mesta Pezinok.
    KTO bude zodpovedný, ak sa termín podania na súd nestihne v lehote danej zákonom. Prípadne ak mesto súd požiadalo, žiadam o kópiu tohto podania so všetkými prílohami.
  • 4. KEDY najneskôr bude predmetná závora odstránená?

K bodom 2., 3., 4. je odpoveď mesta takáto, citujem: "K tejto žiadosti vydávame rozhodnutie o nesprístupnení žiadosti zo dňa 11.12.2020"

odmietnutie

 

Na prvú otázku som dostal odpoveď v tomto znení: "Bola podaná len jedna výzva Mesta Pezinok a doručené jedno podanie, ktoré Vám už boli sprístupnené v odpovedi na žiadosť o informáciu dňa 07.10.2020."

 Takže si to ešte RAZ zopakujme:

11.12.2020 mi mesto Pezinok s podpisom Mgr. Petra Štetku (právnika MsÚ Pezinok) napísalo, že od marca 2020 mesto vykonalo IBA jednu výzvu a obdržalo jedno podanie, pričom od 7.10. 2020 do 11.12. 2020 nevykonalo žiaden ďalší úkon, ktorý by smeroval o dstráneniu protiprávne osadenej závory!

Za 9 mesiacov urobili 1 úkon!

Ešte 22.7. 2020 som obdržal na vedomie tento e-mail, ktorý bol určený mestu Pezinok:

Dobrý deň, na základe nám odstúpeného podnetu sťažovateľa upozorňujúceho na nezákonnosť dopravného zariadenia – dopravnej závory na Myslenickej ulici v Grinave, Vás ako príslušný cestný správny orgán, žiadame o začatie vykonávania krokov vedúcich k odstráneniu protiprávneho osadenia uvedeného dopravného zariadenia, nakoľko bez nášho súhlasu, ako príslušného dopravného inšpektorátu, nemohlo dôjsť k legálnemu vydaniu určenia použitia dopravného zariadenia. 
O vykonaných krokoch vo veci odstránenia protiprávneho stavu nás priebežne informujte.
Žiadateľovi je súčasne doručovaná kópia tohto podnetu.

kubaliak

Smiať sa?
Plakať?

Nie!

Riešenie je jediné.
Podávam trestné oznámenie na neznámeho páchateľa prostredníctvom GP za NEKONANIE podľa zákonov SR. Nakoľko samo mesto mi prostredníctvom žiadostí cez 211-ku potvrdilo, že povolenie na osadenie predmetnej závory nevydalo, pričom zároveň aj ODI potvrdil, že neeviduje ani žiadosť, ani povolenie k predmetnej závore a zároveň vyzvalo mesto Pezinok, aby mesto konalo smerom o odstráneniu závory.

Slavomír Repka
Pezinok je krásne mesto pre šťastný život

Najčítanejšie (6 mesiacov)
analyza
(reklama)
Copyright © Slavomír

Počet návštev od 1.1.2020

Počet návštev článkov
1317584
Pezinský informačný Portál
Free Joomla templates by Ltheme