Nové články už tu:

onlineOK logo 400


Zoznam poslancov MsZ Pezinok, ktorí ignorujú vlastný poslanecký sľub a kódex poslanca

Zoznam poslancov MsZ Pezinok, ktorí ignorujú vlastný poslanecký sľub a kódex poslanca

Poslanecký sľub poslanca MsZ

7 erb pezinok"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia."

ETICKÝ KÓDEX volených predstaviteľov samosprávy Mesta Pezinok Článok VI. Vzťahy s verejnosťou

eticky kodex

7 erb pezinok1. Volený predstaviteľ sa za výkon svojho mandátu zodpovedá všetkým občanom svojho mesta, vrátane tých, ktorí ho nevolili.

2. Volený predstaviteľ je vždy pripravený zodpovedať sa občanom za svoje rozhodnutia a preukázať, že sú v súlade s verejným záujmom. Na požiadanie vysvetlí a zdôvodní akékoľvek svoje rozhodnutie, ktoré prijal v súvislosti s plnením svojej funkcie. Nezatajuje žiadne informácie alebo činy, ak mu to neukladá zákon.

3. Volený predstaviteľ vyhovie požiadavkám verejnosti, ktoré súvisia s výkonom jeho funkcie, s poskytovaním služieb a s fungovaním úradu. Nebude sa brániť zverejňovaniu informácií, pokiaľ nie je zákonom stanovené ich utajenie.

4. Volený predstaviteľ podporuje všetky opatrenia, ktoré posilnia otvorenosť a transparentnosť pri výkone jeho funkcie, pri poskytovaní služieb občanom a pri fungovaní úradu.

5. Volený predstaviteľ zodpovie otvorene a v plnom rozsahu dopyty zástupcov médií na informácie, súvisiace s výkonom jeho funkcie, s výnimkou tých, ktoré sú zákonom definované ako tajné. Nie je povinný poskytnúť informácie zo súkromného života svojho alebo iného voleného predstaviteľa.

ETICKÝ KÓDEX si môžete celý prečítať tu: https://www.pezinok.sk/uploadfiles/File/samosprava/dokumenty/eticky_kodex_volenych_predstavitelov_samospravy2.pdf

 

 Dôležitý výňatok pre voliča, zo zákona č. 369/1990 Zb. Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení § 4 ods.2

Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce
a) orgánmi obce,
b) miestnym referendom,
c) zhromaždením obyvateľov obce.
Obyvateľ má viacero možností RIADIŤ samosprávu (spravovať vlastné peniaze).

Prečo to vlastne píšem? Položil som všetkým poslancom a primátorovi (zaslané mailom a zverejnené na tomto webe TU) jednu otázku a výsledok ich nereagovania máte v zozname nižšie.

(Článok pokračuje pod reklamou)
webdesign 
(reklama)

Poslanci, ktorí NEODPOVEDALI!

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÝ NEREŠPEKTUJÚ ANI SVOJU VLASTNÚ PRÍSAHU, ANI VLASTNÝ KODEX POSLANCA

Adam Kovačovský
Bc. Ľuboš Hidaši
► Drahomír Šmahovský
► Ing. Juraj Pátek
► Ing. Marián Šipoš
► Ing. Milan Čech
► Ing. Pavol Rybár
► Ľubomír Čech
► Mgr. Božena Mizerová
► Mgr. Branislav Macháč
► Mgr. Kvetoslava Štrbová
► Mgr. Ľubomír Uhlár
► Mgr. Mária Wagingerová
► Mgr. Martin Dulaj
► Mgr. Oliver Solga
MUDr. Marián Pátek, MPH
► Peter Janeček
► PhDr. Milan Grell
► prof. Ing. Elena Žárska, CSc.
► prof. Ing. Pavel Alexy, PhD.

► PLUS pán Primátor Igor Hianik

Som presvedčený, že poslanec, ktorý ignoruje vlastné sľuby, nie je kompetentný vykonávať svoj mandát.
Všade vo svete by už nikdy v živote nezískal žiadnu volenú funkciu.
 Poďakovanie poslancom, ktorí odpovedali
Ďakujem (piatim) poslancom, ktorí odpovedali. Je jedno, ako odpovedali, či súhlasili, alebo nesúhlasili s mojim názorom, ale riadili sa tým čo sľúbili. Obyvateľ sa opýtal a oni odpovedali.

 Ing. Jozef Chynoranský
► Matej Farbula
► Mgr. Richard Oravec
► Bc. Marek Manák
► JUDr. Roman Mács

 Ich odpovede nájdete tu: https://www.okrespezinok.sk/odpovede-na-polozene-otazky/462-1-otazka-12-3-2021

 A skúste zabudnúť na to, že načierno postavená závora je problémom Grinavy. Rešpektovanie akéhokoľvek protizákonného riešenie (postavenie jednotlivcom bez povolení) dáva precedens, že mesto ignoruje zákony a preto sa nám začínajú rozmáhať "stavby" a "technické riešenia" bez stavebných povolení na miestach, kde to zákon nepovoľuje.
Pre nedodržiavanie zákonov zo strany mesta ľudia, ktorí majú trocha viac drzosti dokážu (nám všetkým) zlikvidovať aj chránené územie a podobné zvrhlosti.

Nedodržiavanie zákonnosti smeruje ku chaosu. Mesto Pezinok sa tvári, že závora na Myslenickej ulici chráni vinohrady, ale závory na severe, ktoré má v správe mesto Pezinok sú dlhodobo otvorené.

Pravdepodobne to svedčí o osobnom záujme určitých ľudí. V opačnom prípade, by boli zatvorené aj závory v správe mesta, ktoré dokonca majú povolenia na osadenie, ale mesto tvrdohlavo drží zatvorenú závoru, ktorá nemá povolenia. 

Slovami politického klasika Rada Procházku sa dá povedať (parafrázujem):
Vám musí drbať, chlapci a dievčatá! 


Prečítaj si aj tento článok

Ako zodpovedný úradník mesta zavádza poslancov MsZ v prípade závory na Myslenickej ulici

Slavomír Repka
Pezinok je krásne mesto pre šťastný život

webdesign 
(reklama)
Copyright © Slavomír

Počet návštev od 1.1.2020

Počet návštev článkov
1323014
Pezinský informačný Portál
Free Joomla templates by Ltheme