DOPLNENÉ / Výberové konanie na riaditeľa PKC

DOPLNENÉ / Výberové konanie na riaditeľa PKC


A.) Článok o výberovom konaní na riaditeľa MPS: (Ne)Transparentné výberové konanie. Toto sme chceli?
B.) Podobné otázky som zaslal aj primátorovi Ing. arch. Igor Hianikovi.

Vážená pani poslankyňa,
Vážený pán poslanec,
 
Bol by som rád, ak by ste si našli čas na zodpovedanie týchto otázok, týkajúcich sa výberových konaní, konaných mestom Pezinok na pozície riaditeľov (MPS a PKC)
Som presvedčený, že Vášho voliča váš názor zaujíma.
Pokiaľ máte záujem zodpovedať tieto otázky, prosím zašlite svoje odpovede na info@okrespezinok.sk
Vaše odpovede budú uverejnené v poradí ako prídu, priamo v tomto článku.
 
Ďakujem Vám.
 

Otázky: 

1. Pokladáte doterajší priebeh daného výberového konania (riaditeľ PKC), za transparentný v zmysle "Cieľov a hodnôt" obsiahnutých v materiáloch "Zásady výberu riaditeľov mestských organizácií Mesta Pezinok" (materiál tu), ktoré vypracovalo mesto Pezinok, práve pre tieto procesy? (Dôveryhodný a transparentný proces.)
Vaša odpoveď:

2. Pokladáte "dotatočné vypočutie" kandidáta ( https://www.pezinok.sk/?yggid=629&id=9716 ), ktorý sa nezúčastnil verejného druhého kola výberového konania na riaditeľa PKC za transparentné rozhodnutie?
Vaša odpoveď:

3. Ste presvedčená(ý), že "rovnosť šancí výberového konania" platí aj pre kandidáta, ktorý sa nezúčastnil druhého kola (dôvody sú nepodstatné) a mohol vidieť (videl) prezentácie svojich protikandidátov na youtube, kde sa video z prezentácie nachádza?
Vaša odpoveď:Odpovede poslancov MsZ Pezinok v poradí ako prišli


 

Oliver Solga (volebný obvod č. 1)

Dobrý deň. Nebudem sa vyjadrovať k transparentnosti výberových konaní. Primátorovanie ( ak to možno tak nazvať) je jednou veľkou tragédiou pre Pezinok a jeho občanov. Snáď sa konečne občania zobudia a škody, ktoré toto vedenie napácha, nebudú nezvratné. Oliver Solga, poslanec BSK a MsZ v Pezinku
 

Pavol Rybár (volebný obvod č. 4)

1.
Priebeh považujem za transparentný a v reáliách Pezinka za veľký posun vpred.
2.
Kandidát sa, žiaľ, zo zdravotných dôvodov nemohol zúčastniť verejného vypočutia v plánovanom termíne. Myslím si, že je správne, že nebol z tohto dôvodu z výberového konania vyradený a dostane príležitosť na verejné vypočutie v dodatočnom termíne. Takýto prípad zásady výberu nezakazujú a myslím, že prvoradým cieľom je vybrať najlepšieho kandidáta, a teda dať príležitosť všetkým kandidátom, ktorí boli odporučení do druhého kola výberu.
3.
Vzniknutá situácia nie je ideálna z pohľadu procesov a teoretickej “rovnosti príležitostí” pri výbere. Zároveň som však presvedčený, že výberová komisia bude brať do úvahy všetky relevantné faktory a dokáže správne a spravodlivo vyhodnotiť jednotlivých kandidátov aj po zohľadnení faktu, že jeden z kandidátov mal vypočutie v dodatočnom termíne.
 

Marek Manák (volebný obvod č. 4)

 
 
Dobrý deň,
dovoľte mi odpovedať na Vaše otázky.

1. Že sa v Pezinku išlo formou transparentného výberového konania vnímam pozitívne a myslím si, že je to dobrý odkaz smerom von v zmysle, že sa hľadajú odborníci na dané pozície. Je už na zodpovednosti členov výberovej komisie ako sa k tomu postavia a ako posúdia jednotlivých kandidátov. Na záver sa ako poslanec s nimi môžem, alebo nemusím stotožniť.

2. Dodatočné vypočutie nie je priamo v rozpore so zásadami výberového konania. Beriem to tak, že sa jedná o rozhodnutie komisie, ktorá má záujem vypočuť si daného kandidáta, avšak je to podnet do budúcna aby sa takéto prípady ošetrili v pravidlách. Každopádne by toto mala komisia citlivo zvážiť pri záverečnom hodnotení.

3. Na jednej strane stratégie kandidátov boli vypracované a zaslané vopred a prezentácia počas verejného vypočutia by sa mala tejto stratégie držať. Je už potom na jednotlivých členoch komisie a vo finále poslancoch ako sa k tomu postavia. Ako vravím, bolo by dobré toto ošetriť už v samotných zásadách výberového konania.
S pozdravom,
Marek Manák
 

Igor Hianik (Primátor mesta Pezinok)

 
Pozdravujem pán Slavomír Repka,
Posielam odpovede na Vaše otázky:
 

1. Pokladáte doterajší priebeh daného výberového konania (riaditeľ PKC) za transparentný v zmysle "Cieľov a hodnôt" obsiahnutých v materiáloch " Zásady výberu riaditeľov mestských organizácií Mesta Pezinok", ktoré vypracovalo mesto Pezinok práve pre tieto procesy? (Dôveryhodný a transparentný proces.)
Odpoveď: Áno, doterajší priebeh výberového konania na riaditeľa/riaditeľku Pezinského kultúrneho centra (PKC) považujem za transparentný.

2. Pokladáte "dodatočné vypočutie" kandidáta (https://www.pezinok.sk/?yggid=629&id=9716), ktorý sa nezúčastnil verejného druhého kola výberového konania na riaditeľa PKC za transparentné rozhodnutie?
Odpoveď: Áno. Toto rozhodnutie bolo v súlade so závermi prvého kola výberového konania, kedy hodnotiaca komisia vybrala do verejného druhého kola troch kandidátov.
Kandidáta, ktorý sa verejného vypočutia nemohol zúčastniť zo zdravotných dôvodov a vopred sa ospravedlnil, komisia pozvala na náhradný termín.
Komisia sa rozhodla nevyradiť uchádzača kvôli zdravotnému stavu – takéto rozhodnutie by bolo v rozpore s cieľmi a hodnotami výberového procesu.

3. Ste presvedčený, že "rovnosť šancí výberového konania" platí aj pre kandidáta, ktorý sa nezúčastnil druhého kola (dôvody sú nepodstatné) a mohol vidieť (videl) prezentácie svojich protikandidátov na youtube, kde sa video z prezentácie nachádza?
Odpoveď: Rovnosť šancí týmto rozhodnutím nebola dotknutá, keďže materiál „Stratégia rozvoja PKC“ jednotlivých kandidátov bol zverejnený ešte pred konaním verejného vypočutia
a aj členovia hodnotiacej komisie boli s týmito materiálmi, a teda s tým, kto z kandidátov aké know-how pripravil, oboznámení pred verejným vypočutím.
Rovnako počas vypočutia mohol druhý kandidát sledovať on-line na samartphone vystúpenie iného uchádzača. O tom, ako sa ten-ktorý kandidát prezentuje pred publikom,
hovoria prezentačné zručnosti a skúsenosti kandidáta s vystupovaním na verejnosti, ktoré neboli výberovým kritériom.

4. Vymenujete kandidáta, ktorý bol v druhom kole výberového konania na riaditeľa PKC lepším a zrušíte "dopočutie" tretieho kandidáta, alebo zrušíte celé výberové konanie na riaditeľa PKC?
Odpoveď: Výberové konanie pokračuje spôsobom, akým bolo navrhnuté. Počkám si na rozhodnutie hodnotiacej komisie a až na základe tohto rozhodnutia budem ďalej konať.

5. Odporučíte poslancom MsZ schváliť, kandidáta na riaditeľa MPS toho, ktorého Vám pri porušení vlastných pravidiel navrhla komisia, alebo zrušíte výberové konanie na riaditeľa MPS?
Odpoveď: Komisia mi potvrdila, že žiadne pravidlá pri výbere riaditeľa/riaditeľky Mestského podniku služieb (MPS) neboli doteraz porušené, stotožnil som sa s rozhodnutím a odporúčaním hodnotiacej komisie
a na rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré je plánované na 26.9.2019, predložím kandidáta, ktorého mi odporučila hodnotiaca komisia.


S úctou a prianím pekného dňa
Ing. arch. Igor Hianik
primátor Mesta Pezinok

 
Na odpovede poslancov môžete použiť aj FB (comments nižšie)


*
Redakcia
+421 948 640411
http://www.okrespezinok.sk

webdesign 
(reklama)
Copyright © Slavomír

Počet návštev od 1.1.2020

Počet návštev článkov
1305357
Pezinský informačný Portál
Free Joomla templates by Ltheme